شیمی

 

سوالات چهار گزینه ای فصل(1) شیمی(2) دبیرستان

gol

1- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چيست؟

1) آلفا الکترون و بتا پروتون

 2) آلفا هسته هليم و بتا الکترون

3) آلفا هليم دو بار مثبت و بتا پروتون

4) آلفا امواج الکترو مغناطيسي وبتا الکترون

2- اوربيتال S1 در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع                 2) تراکم ابر الکتروني            3) تعداد الکترون              4) شکل ابر الکتروني

3- عدد جرمي عنصري 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون هاي هسته آن برابر 3 است اين عنصر در کدام دوره از جدول تناوبي جاي دارد؟

1) دوم                        2) سوم                          3) چهارم                     4) پنجم

4- کدام عدد اتمي به عنصري مربوط است که تعداد الکترون هاي آخرين لايه آن بيشتر است؟

1) 13                     2) 14                         3) 15                                          4) 19

5- عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن کدام است؟

1)                       16 2) 32                          3) 15                                 4) 17

6- Cl داراي دو ايزوتوپ است که عدد جرمي آنها 32 و 37 مي باشد ايزوتوپ سنگين چند نوترون دارد؟

1)                               17 2) 20                      3 )18                    4)37

7- يون M2+ در لايه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمي عنصر M کدام است؟

1) 16                           2) 12                              3) 20                        4) 8

8- کدام يک از مدل هاي اتمي زير طرح کاملتري را براي ساختار اتم وآرايش الکتروني آن ارائه مي دهد؟

1) تامسون                  2) بور                     3) رادرفورد                  4)کوانتومی

9- ناحيه معيني از فضاي اطراف هسته که بيشترين احتمال حضور الکترون را دارد چه ناميده مي شود؟

1) لايه الکتروني                      2) سطح انرژی                         3) تراز انرژي                4) اوربيتال

10- در مدل اتمي بور ، در مداري که با n=4 مشخص مي شود حداکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2                                2) 8                                3) 18                                    4) 32

11- کدام مطلب در مورد تراز انرژي d3 نادرست است؟

1) با 10 الکترون کاملا پر مي شود                                           2) در اتم Fe26 قبل از تراز S4 پر مي شود

3) در اتم K19 سطح آن از تراز S4 بالاتر است                         4) داراي پنج اوربيتال

12- يون x3- در لايه n=3 خود 8 الکترون دارد عدد اتمي عنصر x کدام است ؟

1) 16                              2) 12                                      3) 20                        4) 15

13- آرايش الکتروني لايه ظرفيت عنصر Sn50 کدام است؟

1) 5S2; 5P2                  2) 5S2; 5P1               3) 4d10, 5S2            4) 4d3 ; 5S2

14- کدام گزينه با مدل اتمي بوهر سازگار نيست؟

1) در اتم هسته اي وجود دارد با بار مثبت

2) مدار دوم حداکثر 8 الکترون دارد

3) الکترونها در مدارهاي مشخص بدور هسته در حال گردش هستند

 4) الکترونها در گردش بدور هسته ايجاد ابر الکتروني مي کنند

 

15- حداکثر تعداد الکترونهايي که يک اوربيتال در زير لايه d3 در خود جاي مي دهد کدام است؟

1) 2                                  2) 10                                              3) 5                              4) 1

16- پس از پر شدن تراز s4، الکترون اضافي اتم ها در کدام تراز فرعي انرژي آن ها جاي مي گيرد؟

1) P4                                2) 4d                               3) 4f                        4) 3d

17- کتاب شيمي دان شکاک از چه دانشمندي است؟

1) جان دالتون                        2) ارسطو                          3) رابرت بويل                        4) جوزف تامسون

18- تالس فيلسوف يوناني کدام مورد زير را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست؟

1) آتش                         2) آب                                  3) خاک                       4) باد

19- مطابق نظريه اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگي دارد؟

 1) پروتون                            2) نوترون                                    3) هسته                     4) الکترون

20- کدام پرتو زير مي تواند از ورقه ی آلومينيومي عبور کند؟

 1) آلف                           ا 2) بتا                                   3) گاما                             4) کاتدي

21- سومين انرژي يونش کدام يک از عناصر زير بيشتر است؟

1) 5B                           2)4Be                      3) 11Na                             4) 56Ba

22- لايه هاي الکتروني n=2 و n=3 در کدام مورد زير مانند يکديگرند؟

1) تعداد اوربيتال                 2) تعداد اوربيتال هاي S و P                3) داشتن تراز d          4)سطح انرژي

23- آرايش الکتروني لايه ظرفيت عنصري به5 p5ختم مي شود عدد اتمي اين عنصر کدام است؟

1) 53                                 2) 35                                   3) 85                 4) 25

24- تعداد اوربيتال نيمه پر در اتم کدام عنصر در حالت پايه بيشتر است ؟

1)                            24A  2)                    25B 3) 33D                              4) 35E

25- آرايش الکتروني A2+ به d83 ختم مي شود آرايش الکتروني عنصر بعد از آن چگونه است؟

1) 3d10; 4S 2              2)3              d8; 4S 2 3) 3          d9; 4S 2 4) 3d10; 4S 1

26- عدد جرمي عنصري (2z+3) است. تعداد نوترونهاي آن کدام است؟( Z = عدد اتمي )

1)                      Z+1 2)                    Z + 2 3)                     Z + 3 4) Z – 3

27- مطالعه روي پرتو ............ عنصرهاي گوناگون باعث کشف عدد اتمي شد.

1)                         x 2) گاما                               3) بتا                           4) آلفا

28- نوترون توسط کدام دانشمند کشف شد؟

 1) تامسون                           2) رادرفورد                       3) چادويک                         4) بونزن

29- طيف بين از اختراعات کدام دانشمند است؟

1) بونزن                     2) بوهر                            3) چادويک                        4) دالتون

30- شکل اوربيتال تعيين کننده کدام ويژگي الکترون در فضاي اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الکترون                 2) جهت حرکت الکترون                  3) اسپين الکترون              4) احتمال حضور

31- وقتي تعدادي اوربيتال با انرژي ...... موجود باشد درابتدا هر يک از اين اوربيتالها به وسيله .... الکترون با اسپين ..... اشغال مي گردد.

 1) متفاوت – دو – همسو                                        2) يکسان – دو – ناهمسو

3) يکسان – يک – همسو                                         4) متفاوت – يک – ناهمسو

32- کدام مقايسه زير در مورد حد اکثر گنجايش يک اوربيتال در لايه هاي s,p,d,f صحيح است؟

1) f > d > p > s                                      2) f < d < p < s                

 3) f = d = p = 7S                                  4) f = d = p =s

33- کدام دو پرتو داراي بار الکتريکي همنام مي باشند؟

 1) آلفا و بتا                           2) بتا و گاما              3) آلفا و کاتدي                        4) بتا و کاتدي

34- هدف رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه نازک طلا با ذره هاي آلفا کداميک از موارد زير است؟

1) بررسي خواص اشعه کاتدي                                      2) بررسي خواص اشعه راديو اکتيو

3) تعيين موقعيت بارهاي مثبت و منفي در اتم                      4) بررسي انحرافهاي يونهاي مثبت در ميدان مغناطيسي

35- ايزوتوپهاي يک عنصر در کدام مورد زير متفاوتند؟

1) تعداد الکترون                           2) عدد اتمي                       3) تعداد نوترون                  4) تعداد پروتون

36- کداميک از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نمي باشد؟

1) اتمها غير قابل تجزيه هستند و از بين نمي روند

 2) اتمهاي هر عنصر يکسان بوده و جرم يکسان دارند

3) از متصل شدن اتمهاي عناصر مختلف به هم مولکول بوجود مي آيد

4) اتمهاي عناصر گوناگون ظرفيت هاي متفاوت دارند

 

نوشته شده در دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:10 توسط مهرنوش یادگاری ( گروهای آموزشی )| |

Design By : nightSelect.com